Vas Tour Operator perfaqesuesi I  “Sports Events 365” do tëdonimtëprezantonimkushtet e veçantatëpunësqënejuofrojmëJuvesiProfesionistëvetëudhëtimit, gjithashtushfaqjen e aftësivetonapërt'jundihmuar, qëtëshitnimëshumëbiletapëraktivitetet sportive dhenëkëtëmënyrë tëfitonimëshumë para.

Përfitokomisiontëmenjëhershmenë internet, duke porositurnëpërmjetFaqestonëOnline www.vas.sportsevents365.al

 

Faqjajonëjundihmon pertëfinalizuarmarrëveshjendhepërtëpromovuartësherbimettuaja

• Tëgjithabiletattonapërshitjeofrojnëkomision

• Tëgjithaçmimet e biletavejanëtreguarnëmënyrëtëqartë. Nukkatarifatëfshehura.

• Merrnikonfirmimtëmenjëhershëmnëshumicën e rastevekurporosisnibiletattona

• CmimetnërasteGrupi – Na pyetni ne

• NumerEmergjencë 7 ditënëjavë

• Përfitonikomisiontëmenjëhershmenë internet, duke porositurnëpërmjetfaqestonë  Profesionistëtëudhëtimit (http://vas.sportsevents365.al/)

• Përfitonikomisiontëmenjëhershmenë internet, duke porositur me Kodin e AgjentittëUdhëtimit  (http://vas.sportsevents365.al/)

 

Vas Tour Operator perfaqesuesi “Sports Events 365” ështëivetmi  shitës me shumicënë rang ndërkombëtartëbiletavepëraktiviteteve sportive, qëështë:

100% iangazhuarpërnxitjen e partneriteteve me kompani, qëkanëlidhje me biznesin e udhëtimittëtillasi: Agjenciudhëtimi, TMCS, operatorëtturistikë, tregtarët e udhëtimit me shumicë, OTAs, linjatajrore, hotelierë, media tëudhëtimit, tëstilittëjetësdhe sportive. Vas Tour Operator perfaqesuesI  “Sports Events 365” e preferuaranëindustrinë e udhëtimit she ndërmjetësikryesoriaktiviteteve sportive, ilidhur me partnerëtëtillësi Lufthansa, Expedia, Go Global dheshumëtëtjerë.

 

Ne flasimnëgjuhëntuaj. Shërbimindajklientitnëdispozicionnë:Shqip,Anglisht, Frëngjisht, Rusisht, Gjermanisht, Spanjisht,... me njëgjuhëtë re, qëprezantohetçdodisamuaj.

Tëgatshëmpërt'jundihmuar, qëtëintegronitëdhënattonadhebiletatpërfaqentuajteinternetit, me zgjidhjetëplotëtësistemit API (Application Program Interface) apo duke judhënëtëdrejtënpër “White label” TË VENDOSUR EMRIN TUAJ nëFaqe.

Angazhuarpërdërgimin 100% tëbiletavetëkonfirmuara. Nukkapërjashtime.

Ne do tëinvestojmëtëgjithëkohën, përpjekjettonadheshpenzimetënevojshme - dhe GJITHMONË do tëdërgojmë.

 

Si tëregjistroheninëfaqen e internetitProfesionistëtëudhëtimit?

 

Ajoçfarëjuduhettëbëniështëtëplotësonidhedërgoniformularin.  marjola@vas.al.

Juduhettëmerrnitëdhënattuaja “login” hyrëse,  brenda 24 orëve, pasikenidërguarformularin e aplikimittuaj ne adresen marjola@vas.al.

 

Kontaktoniekipintonë

Drejtuesillogarisë,  Ms. MarjolaBulku